POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO ASSECO DATA SYSTEMS S.A.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych od Użytkowników w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności Serwisu Internetowego

1. Definicje:

 1. Serwis Internetowy – strona internetowa dostępny pod adresem http://www.combidata.pl, prowadzony przez Asseco Data Systems S.A.;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. Asseco Data Systems S.A. – Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 517-035-94-58, REGON 180853177, której kapitał zakładowy wynosi 83.425.170,00 zł (opłacony w całości);
 4. Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Użytkownik, podczas korzystania z Serwisu Internetowego;
 5. Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na Serwisie Internetowym, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;
 6. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

2. Dane zbierane przez Serwis Internetowy:

 1. W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym pobieraną są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics, następujące informacje:

a)      adres IP oraz nazwa domeny,

b)      używany typ przeglądarki internetowej,

c)      typ systemu operacyjnego.

 1. Serwis Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykonywanej przez Użytkownika, które służyć będą tylko i wyłącznie w celu analiz marketingowych.

3. Wykorzystanie danych osobowych Użytkownika przez Serwis Internetowy:

 1. Administratorem danych wymienionych w ust. 1 Użytkowników jest Asseco Data Systems S.A..
 2. W przypadkach określonym szczególnymi przepisami Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.
 3. Dane Użytkowników będą udostępnione także organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Cookies

 1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Użytkownik, zapisywane są pliki Cookies typu DubleClick, które zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Serwisu Internetowego (zawierają losowo generowany 18-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator przypisywanych do przeglądarek internetowych zainstalowanych na konkretnych urządzeniach Użytkownika).
 2. Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie typu Double Click dodawany jest do listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, grupowana następnie według określonych kategorii.
 3. Informacje zapisane w plikach Cookies, znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, są później wykorzystywane w ramach remarketingu.
 4. Remarketing polega wykorzystaniu danych zebranych w plikach Cookies, przez dostawców zewnętrznych, w celu wyświetlania reklam w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania przez Użytkownika z zawartości Serwisu Internetowego.
 5. Użytkownik może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies, za pomocą opcji wyłączania reklam Google, lub na stronie Network Advertising Initiative.
 6. Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Uzytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.

5. Postanowienia końcowe

 1. Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 26.09.2015 r.